Statut

STATUTUL
ASOCIAŢIEI POLIŢIŞTILOR CREŞTINI DIN ROMÂNIA

 

Subsemnaţii:
1. ŞEULEAN GHEORGHE ŞTEFAN, domiciliat în Municipiul Cluj Napoca str.
Observatorului nr. 13 bl. OS-15 ap. 30, jud. Cluj, identificat prin
Bi. seria G.X. Nr. 940400, eliberat de Politia Municipiului Cluj
Napoca la data de 24.04.1998,
2. ONIGA VASILE, domiciliat în Municipiul Bucureşti Sectorul 4 str.  Uioara
nr. 4 bl. 50 sc. 1 et. 2 ap. 12, identificat prin Carte de Identitate Seria R.X. Nr. 029817, eliberată de Poliţia Municipiului Bucureşti la data de 11. 03.1998,
3. BOHUŞ PETRU, domiciliat în Municipiul Oradea str. Bârsei nr. 6 bl. PB40
et. 4 ap. 19,jud. Bihor, identificat prin Carte de Identitate Seria X.H.
Nr. 057769, eliberată de Poliţia Municipiului Oradea la data de
07.04.1999,

prin liberă voinţă, hotărâm înfiinţarea “Asociaţiei poliţiştilor creştini din România ” şi adoptăm prezentul statut, în următoarele condiţii:

  CAPITOLUL I

Condiţii generale. Denumire, sediu, durată de funcţionare.

Denumirea asociaţiei: “ASOCIAŢIA POLIŢIŞTILOR CREŞTINI DIN ROMÂNIA“.
Denumirea prescurtată a asociaţiei este: A.P.C.R.

Art.l.             Asociaţia se constituie ca persoană juridică de drept privat, în sensul OG.26/2000 cu privire la asociaţiile şi fundaţiile şi în conformitate cu prevederile Decretului nr. 31/1954 privind persoanele juridice.
  Art.2.            Asociaţia are caracter creştin-religios, nelucrativ, apolitic, neguvernamental, independent, fără scop patrimonial.
  Art.3.            Asociaţia are sediul in Cluj-Napoca, str. Curcubeului nr. 7, jud. Cluj. Sediul se poate schimba în baza hotărârii Consiliului director.
Asociaţia poate înfiinţa filiale, în condiţiile legii, atât în ţară cât şi în străinătate.
Art.4.- Durata de funcţionare a asociaţiei este nedeterminată.

  CAPITOLUL II

  Scopul şi obiectul de activitate

  Art.5.            Scopul asociaţiei este ideal având la bază principiile de credinţă creştine-evanghelice fiind constituit pe ideea creştină a libertăţii de credinţă a tuturor oamenilor:
a)dezvoltarea relaţiilor interumane de ajutorare, sprijin şi îndrumare prin activităţi cu specific religios creştin-evanghelic;
b)schimburi de informaţii şi experienţă cu asociaţii creştine similare române şi străine prin vizite reciproce de documentare;
c)promovarea unui climat de respect al principiilor biblice şi legilor ţării;
d)răspândirea şi explicarea perceptelor religiei creştine evanghelice;
Art.6.            Pentru atingerea scopurilor urmărite asociaţia desfăşoară următoarele activităţi:
– Promovarea şi întreţinerea părtăşiilor credincioşilor din instituţiile M.A.I. desfăşurate in timpul liber;
– Editarea de publicaţii (cărţi, broşuri, ziare, reviste, etc.)şi folosirea casetelor audio sau video în vederea popularizării scopului asociaţiei şi realizărilor acesteia;
– Organizarea de manifestări creştine cu caracter cultural-educativ;  –
– Crearea de fonduri în vederea facilităţii de schimburi umane creştin-culturale;
– Ajutarea membrilor asociaţiei să demonstreze relaţia cu Dumnezeu atât în cadrul serviciului cât şi în afara acestuia;
– Reducerea stresului şi a îmbolnăvirilor prin consiliere spirituală;
– Creşterea nivelului de pregătire profesională a membrilor asociaţiei prin consilieri biblice;
– Asigurarea unui schimb de informaţii  şi a unei cooperări permanente cu bisericile creştine, asociaţii şi fundaţii creştine cu domenii similare de activitate din ţară şi străinătate în scopul cunoaşterii de către membrii asociaţiei a preocupărilor actuale şi de perspectivă;
– Stabilirea unor raporturi de asociere, parteneriat, afiliere sau alte asemenea raporturi cu asociaţia Capelanilor, precum şi cu alte asociaţii evanghelice din ţară şi străinătate.

 

CAPITOLUL III.

Patrimoniul

   Art.7.           Patrimoniul iniţial al asociaţiei este de 5.000.000 lei constituit din aportul în numerar al membrilor fondatori.

Patrimoniul asociaţiei se constituie în condiţiile legii din:

a)cotizaţii ale membrilor asociaţiei;
b) donaţii ulterioare ale membrilor asociaţiei
c)venituri realizate conform legii din dobânzi, dividende, plata pentru serviciile prestate, chirii şi alte venituri în condiţiile legii.

CAPITOLUL IV.

Membrii asociaţiei

   Art.8.           Membrii Asociaţiei poliţiştilor creştini din România” pot fi persoane fizice (poliţişti, pensionari din politie, soţiile acestora  etc.).

Calitatea de membru al asociaţiei se dobândeşte prin aderarea la statutul asociaţiei şi  achitarea cotizaţiei de membru.

Membrii fondatori sunt cei care au fost prezenţi la şedinţa de constituire a asociaţiei, votând Statutul, alegând primul Consiliu director şi numind Cenzorul asociaţiei, şi care se angajează să contribuie la reîntregirea ori completarea mijloacelor ei materiale sau financiare.

Membrii aderenţi pot fi poliţişti, soţiile acestora, rezervişti din cadrul M.A.I., indiferent de confesiunea creştină a acestora, care îşi exprimă opţiunea prin cereri de adeziune formulate şi adresate asociaţiei după înfiinţarea ei şi care se angajează să contribuie la realizarea scopului asociaţiei şi la asigurarea mijloacelor ei materiale sau financiare.

Membrii onorifici ai asociaţiei pot fi persoane fizice sau juridice din România sau de peste hotare, invitate să adere la asociaţie şi care prin activitatea lor să contribuie la împlinirea ţelurilor asociaţiei şi care sunt în măsură să aducă servicii deosebite asociaţiei şi activităţii ei;

   Art.9.           Admiterea noilor membri în cadrul asociaţiei se face pe baza unei cereri de înscriere, decizia fiind de competenţa Consiliului director. Numele membrilor admişi în cadrul asociaţiei se aduc la cunoştinţă spre confirmare primei Adunări Generale care va avea loc după luarea acestei hotărâri. În caz de răspuns negativ al Consiliului Director, contestaţia poate fi depusă la secretarul asociaţiei, în termen de 15 zile de la comunicarea răspunsului.

   Art.10.         Apartenenţa la asociaţie a unor membri ai diferitelor biserici evanghelice nu implică renunţarea acestora la biserica lor, asociaţia nepropunându-şi să creeze o biserică evanghelică unită.

   Art.11.         Toate persoanele care doresc să devină membri ai asociaţiei trebuie să subscrie mai întâi la mărturisirea de credinţă şi să facă un angajament că vor duce mai departe viziunea asociaţiei.

 Mărturisirea de credinţă este:

– Noi credem în Unitatea Trinităţii Divine formată din trei persoane: TATAL, FIUL şi DUHUL SFÂNT;
– Credem în întruparea Fiului lui Dumnezeu: naşterea Lui din Duhul Sfânt prin fecioară, viaţa Lui fără păcat, lucrarea Lui de ispăşire pentru păcătoşi, învierea şi înălţarea, lucrarea Lui prezentă prin mijlocire, domnia Lui şi întoarcerea Lui personală;-
– credem în lucrarea Duhului Sfânt, în regenerare, convertire şi sfinţire;
– depravarea naturii umane ca şi consecinţa căderii omului în păcat şi unica cale de justificare a păcătosului prin har, prin credinţa in jertfa Domnului Isus Hristos pe Golgota;
– credem în nemurirea sufletului, învierea morţilor şi judecarea lumii de către Domnul Isus Hristos cu răsplătirea celor drepţi şi pedepsirea veşnică a celor răi;
– credem în completa inspiraţie divină, autoritatea şi suficienţa Sfintelor Scripturi aşa cum ele au fost date în limba originară;
– credem în obligaţia tuturor celor care cheamă Numele lui Hristos să facă dovada şi evidenţa unei vieţi de ucenicie printr-o viaţă de ascultare şi împlinirea poruncilor Lui.

Art.12.         Membrii onorifici sunt aleşi în plenul Adunării Generale, la propunerea Consiliului director. Retragerea calităţii de membru onorific se decide de către Adunarea Generală cu procedura specifică acordării calităţii de membru. Membrii onorifici nu plătesc cotizaţie şi nu beneficiază de drept de vot.

Art.13.         Calitatea de membru se pierde în următoarele cazuri:

a)  la cerere;
b) prin deces;
c)  la dizolvarea asociaţiei;
d) prin excludere;

Iniţiativa propunerii de excludere revine Consiliului director (propunere formulată cu condiţia întrunirii voturilor favorabile a 2/3 din totalul membrilor Consiliului).

Propunerea va fi discutată public, în Adunarea Generală şi se va face proba indubitabilă a celor afirmate, astfel încât să fie evidentă reaua credinţă şi/sau încălcarea prevederilor statutare sau a Regulamentului de Ordine Interioară.

Excluderea se va decide prin vot secret şi sub condiţia întrunirii voturilor favorabile a 2/3 din membrii Adunării Generale legal constituite.

Calitatea de membru, precum şi drepturile ce decurg din aceasta încetează în cazul neplăţii cotizaţiei pe o perioadă de 1 an. Reprimirea se face cu plata integrală a cotizaţiei pe 6 luni. In cazul refuzului plăţii cotizaţiei de către un membru, Adunarea Generala va decide prin majoritate simplă asupra suspendării sau încetării calităţii de membru a celui în cauză. În cazul afrontului etic, Consiliul director poate decide în primă instanţă, prin majoritate simplă, asupra suspendării sau încetării calităţii de membru.

Această decizie se poate lua numai în cazuri justificate şi după ascultarea părţii în cauză. Hotărârea va fi prezentată spre confirmare la prima Adunare Generală. Împotriva hotărârii, cel în cauză poate face contestaţie la Adunarea Generală.
Cererea de încetare a calităţii de membru îşi produce efectul din momentul depunerii ei.
Consiliul director ia act de renunţarea la calitatea de membru.

   Art.14.         Redobândirea calităţii de membru se poate face prin decizia Consiliului director, dacă au fost înlăturate cauzele care au determinat excluderea din asociaţie.
   Art.15.         Drepturile membrilor asociaţiei sunt:

– să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale asociaţiei;
– să deţină şi să exercite funcţii în cadrul asociaţiei;
– să participe la activităţile asociaţiei;
– să beneficieze de realizările scopului şi obiectivelor asociaţiei;
– să facă propuneri Adunării generale sau Consiliului director;
– să sesizeze organele de conducere şi control cu privire la activitatea asociaţiei sau a membrilor;
– să facă sugestii şi propuneri conducerii asociaţiei în legătură cu îmbunătăţirea activităţii asociaţiei;
– să se retragă din asociaţie.
   Art. 16.        Obligaţiile membrilor asociaţiei sunt:

– să militeze în vederea realizării scopului asociaţiei;
– să respecte prevederile statutului şi Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea asociaţiei;
– să fie educatori spirituali prin exemplul personal fiind modelul de    poliţist creştin pe care societatea doreşte sa-l aibă; – să nu facă public mass mediei (presă, radio, T. V.) sau   avocaţilor informaţii despre acţiunile M.A.I., să respecte legile ţării şi regulamentele militare fără a întina reputaţia şi integritatea    poliţistului;
– să achite cotizaţia de membru (cu excepţia Membrilor de Onoare).
   Art.17.         Toţi membrii au dreptul de a participa la viaţa asociaţiei în limitele Statutului: să participe la orice activitate organizată de Asociaţie, să beneficieze de in1esnirile provenite din calitatea de membru, să folosească fără discriminare facilităţile oferite de asociaţie.

   Art.18.         Toţi membrii au datoria să participe la lucrările Adunării Generale a asociaţiei, să ducă la îndeplinire sarcinile ce le-au fost încredinţate, să plătească cotizaţia şi să respecte Regulamentul de 0rdine interioară.

   CAPITOLUL V.
Organele de conducere şi control

Art. 19.        – Organele de conducere ale asociaţiei sunt:
– Adunarea Generală;
– Consiliul director;
– Cenzorul;

   Art.20.         Adunarea Generală se compune din toţi membrii asociaţiei fiind organul suprem al acesteia. Ea se întruneşte în sesiuni ordinare anual. Adunarea Generală Extraordinară poate fi convocată şi din iniţiativa Consiliului director (sub condiţia întrunirii unui vot favorabil de minimum 1/3 din totalul membrilor săi), sau a unui grup care reprezintă cel puţin o cincime din numărul membrilor, care îşi exprimă opţiunea în scris, ori de câte ori este nevoie.

Art. 21.        Convocarea Adunării generale se face telefonic, în scris sau prin publicare a convocării intr-un ziar de mare tiraj, cu 15 zile înainte de data desfăşurării adunării. În convocare vor fi precizate luna, ziua, ora, locul unde se va desfăşura adunarea, precum şi ordinea de zi.

Art.22.         Adunarea generală este statutar întrunită în prezenţa a două treimi din numărul membrilor cu drept de vot. Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul statutar de participanţi, se stabileşte o nouă dată. La a doua convocare, Adunarea generală se consideră a fi statutar constituită în prezenţa a 1/3 din membrii cu drept de vot. Hotărârile se adoptă cu jumătate plus unul din numărul membrilor prezenţi la adunare.
Hotărârile Adunării Generale, valide, sunt obligatorii şi pentru cei care nu au luat parte la Adunarea generală sau au votat împotrivă.
Şedinţele Adunării Generale sunt conduse de Preşedintele sau Vicepreşedintele Consiliului director şi de un prezidiu ales.
Dezbaterile şi hotărârile adoptate se consemnează într-un registru special de un secretar de şedinţă desemnat de preşedinte.

   Art.23.         Adunarea generală îndeplineşte următoarele atribuţii:
a)Stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
b)Aprobă şi modifică statutul (mai puţin schimbarea sediului care revine Consiliului director;
c) Alege şi revoca cenzorul;
d) Urmăreşte realizarea scopului şi obiectivelor asociaţiei;
e) A1ege şi revocă membrii Consiliului director;
f) Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;
g Analizează şi aprobă rapoartele anuale de activitate întocmite de Consiliul director;
h) Aprobă programele anuale de activitate;
i) Hotărăşte înfiinţarea filialelor;
j) Aprobă afilierea asociaţiei la alte organisme naţionale şi internaţionale;
k) Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei;
l) Hotărăşte în orice alt domeniu de interes pentru asociaţie;
m) Acordă titlul de „Membru de Onoare”
n) Are drept de control permanent asupra Consiliului director.
Asociatul care, intr-o  anumită problemă  supusă  hotărârii  adunării generale, este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterala sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot. Asociatul care încalcă aceste dispoziţii este răspunzător de daunele cauzate asociaţiei dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea necesara.

   Art. 24.        Consiliul director este format din 7 membri, componenţa acestuia fiind: un preşedinte, 2 vicepreşedinţi, 1 secretar şi 3 membri. Membrii Consiliului director sunt aleşi de către Adunarea generală, prin vot secret, pe o durată de 5 ani. Mandatul membrilor Consiliului director poate  fi prelungit.
Iniţial Consiliul director este format din membrii fondatori.
Consiliul director adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de trei. în caz de balotaj, votul preşedintelui este decisiv.
Consiliul director gestionează activitatea asociaţiei în conformitate cu scopurile pentru care ea a fast constituită, acesta putând formula şi un Regulament intern de funcţionare.

   Art.25.         Consiliul director are următoarele atribuţii:
–  conduce activitatea asociaţiei între adunările generale;
–  pune în executare hotărârile Adunării generale;
–  încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
–  hotărăşte schimbarea sediului asociaţiei;
–  stabileşte normele de reprezentare şi membrii cu drept de vot;
–  alege din rândul membrilor săi preşedintele, prin vot secret;
–  convocă sesiunile ordinare şi extraordinare ale Adunării generale;
– aprobă şi modifică  regulamentul  de organizare şi funcţionare a asociaţiei;
–  stabileşte taxele de înscriere şi cotizaţiile pe care le supune aprobării Adunării generale;
– stabileşte strategia de folosire a fondurilor conform normelor statutare;
– aprobă mandatele pentru delegaţii Asociaţiei care reprezintă Asociaţia la reuniuni naţionale Internaţionale;
–  elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;
–  întocmeşte schemele de organizare şi statul de funcţii, pentru membrii şi personalul salariat, pe care le propune Adunării generale spre aprobare;
–  hotărăşte asupra angajării personalului salariat în condiţiile legii si statutului şi stabileşte salariile acestora, precum şi indemnizaţiile colaboratorilor;
–  primeşte, analizează şi rezolvă reclamaţiile cu privire la prestaţiile angajaţilor sau membrilor cu responsabilităţi;
–  aprobă înscrierea de noi membri;
–  analizează şi face propuneri Adunării Generale pentru acordarea titlului de Membru de onoare” al asociaţiei;
–  concepe si redactează si  apoi  supune aprobării Adunării Generale  un

 

Regulament de organizare şi funcţionare a asociaţiei.
Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat, ori sunt străine de asociaţie, pentru a exercita următoare e atribuţii:
– să încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
– orice alte atribuţii prevăzute stabilite de Adunarea Generală.
Art.26.         Preşedintele Consiliului director este ales pe o perioada de 5 ani de către membrii acestuia, prin vot secret. Atribuţiile sale sunt:
–  asigura conducerea operativa a asociaţiei;
–  încheie acte juridice de administrare în numele şi pe seama asociaţiei;
Preşedintele reprezintă asociaţia în justiţie şi faţă de terţi.

În cazul în care Preşedintele nu este disponibil, asociaţia va fi reprezentată de către vicepreşedinte.

Consiliul director poate împuternicii şi alte persoane pentru a reprezenta asociaţia, pentru motive bine întemeiate.
Încheierea oricărui act care antrenează răspunderea asociaţiei se face, cu aprobarea Consiliului director, de către Preşedinte sau, în cazul în care Preşedintele nu este disponibil, de către vicepreşedinte.

Art.27.         Membrii Consiliului director pot fi remuneraţi în raport de cantitatea, calitatea şi importanta muncii prestate, cuantumul remuneraţiei fiind stabilit prin hotărârea adunării generale adoptată cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi.

   Art.28.         Controlul financiar intern al asociaţiei este asigurat de un cenzor.
Cenzorul este numit de către Adunarea generală, acesta putând să fie şi o persoana care nu este membru al asociaţiei.
Cenzorul nu poate fi numit din rândul membrilor Consiliului Director, acesta putând însă participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot.

   Art.29.         Cenzorul are următoarele atribuţii:
– verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
– întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării generale;
– îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea generală.

 

CAPITOLUL VI.

Activitatea economico-financiară

   Art.30.         Activitatea economico-financiara se raportează prin bilanţul anual al asociaţiei şi se organizează conform legilor în vigoare.
   Art.31.         Gestiunea Asociaţiei se ţine de personal calificat. Asociaţia poate deschide cont în orice bancă din România sau străinătate, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
   Art.32.         Exerciţiul economico-financiar începe de la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie. Primul exerciţiu financiar începe la data constituirii Asociaţiei.

CAPITOLUL VII.

Personalul angajat al asociaţiei

   Art.33.         Asociaţia, prin Consiliul director, va putea angaja personal, din rândul membrilor asociaţiei sau din afara ei, în vederea realizării scopului asociaţiei, în baza unui contract de muncă sau convenţie civilă, conform legislaţiei muncii.
Litigiile dintre personalul angajat şi asociaţie se rezolvă pe cale amiabilă, de către Consiliul director, care va putea apela la membrii de onoare pentru a participa la concilieri.

CAPITOLUL VII.

Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei

Art.34.         Următoarele situaţii pot duce la dizolvarea Asociaţiei:
– când scopul pentru care a fost creată nu a fost şi nu poate fi îndeplinit;
– când numărul asociaţilor scade sub numărul prevăzut de lege;
– când organele de conducere nu mai pot fi constituite conform statutului, daca această situaţie durează mai mult de un an de la data la care acestea trebuiau constituite;
– aprobarea dizolvării de către Adunarea Generală;
Procedura dizolvării va respecta în totalitate prevederile OG. 26/2000 (art. 55-57), completându-se cu normele legale în vigoare.

Art.35.         În caz de dizolvare, Asociaţia va fi lichidată.
– Lichidarea se face în conformitate cu normele legale în vigoare
– Radierea înscrierii Asociaţiei ca persoană juridică se va face în conformitate cu prevederile legii.
– Întreg activul de bunuri şi valori ale asociaţiei va fi donat, prin hotărârea adunării generale, altor persoane juridice fără scop lucrativ, şi care au un scop similar cu acela al asociaţiei.

CAPITOLUL IX.

Dispoziţii finale.

Art.36.         Asociaţia are ştampila şi însemne proprii.
Art.37.         Prezentul statut este valabil pe toată durata de funcţionare a Asociaţiei; modificarea sau completarea lui urmând a se face cu îndeplinirea condiţiilor cerute de lege şi statut.
   Art.38.         Membrii asociaţiei recunosc prin aderare prevederile prezentului statut.

 

 

Redactat de av. Florin Mormăilă în 7 (şapte) exemplare, azi, data autentificării, din care 6 (şase) au fast eliberate părţii.

ŞEULEANU GHEORGHE ŞTEFAN                  ONIGA VASILE                  BOHUŞ PETRU

Redactor:
Av. Florin Mormăilă